Polityka prywatności – informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo, w ramach niniejszej Polityki przekazujemy informacje na temat szczegółów przetwarzania danych osobowych w związku z czynnościami przetwarzania, które mają miejsce w ramach strony internetowej: ornsson.com (dalej jako: Strona), jak i w ramach realizacji naszej statutowej działalności. Dla większej przystępności niniejszego tekstu, w dalszych jego częściach, pozwoliliśmy sobie na zwroty bezpośrednie.

§1 - Informacje ogólne

01.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ornsson Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 17 (00-480 Warszawa) wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000785220, która posługuje się numerem NIP: 701 092 44 94 (dalej jako: Administrator).

02.

Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, a kontakt z Administratorem lub inspektorem jest możliwy poprzez skrzynkę e-mail, tj.: [email protected].

03.

Administrator kieruje niniejsze informacje (dalej jako: Polityka) do wszystkich osób fizycznych, objętych jego działalnością w związku z funkcjonowaniem Strony, jak i do adresatów, których wymienia się poniżej, w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: RODO).

04.

Wskazuje się, że adresatami kolejnych części niniejszej informacji są przede wszystkim:

 1. osoby przeglądające i wizytujące Stronę, jak i osoby korzystające z opcji Kontakt,
 2. osoby zainteresowane współpracą z Administratorem,
 3. pozostali kontrahenci, tj. dostawcy usług dla Administratora,
 4. klienci Administratora.

05.

W przypadku osób prawnych lub jednoosobowych działalności gospodarczych, o których mowa m.in. w § 1 ust. 4 lit. b, c i d Polityki, wyżej opisany katalog odnosi się przede wszystkim do pracowników, współpracowników i reprezentantów podmiotów, które udostępniają dane osobowe Administratorowi.

§2 - Osoby przeglądające i wizytujące Stronę, jak i osoby korzystające z opcji Kontakt

01.

Cel i podstawy prawne czynności przetwarzania, które są wykonywane na Twoich danych osobowych:

 1. cel przetwarzania: zapewnienie możliwości korzystania ze Strony i poznawania jej treści, a w tym także nawiązania kontaktu z Administratorem,
 2. podstawy prawne czynności przetwarzania: podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy z Twojej inicjatywy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za który należy uznać działania powiązane z funkcjonowaniem Strony, jej konserwacją, promowaniem działalności statutowej Administratora, jak i ewentualną ochroną roszczeń Administratora.

02.

Źródło pochodzenia Twoich danych: zakładamy, że dane pochodzą bezpośrednio od Ciebie (dot. m.in. adresu IP). Twoje dane mogą do nas trafić także od podmiotu, który reprezentujesz.

03.

Odbiorcy Twoich danych osobowych: Twoje dane osobowe mogą trafić do innych podmiotów, tj.:

 1. odrębni administratorzy: doradztwo prawne,
 2. podmioty przetwarzające: obsługa administracyjna, dostawca usługi hostingu oraz konserwator Strony, jak i inne podmioty przetwarzające wspierające Administratora w obrębie obszaru IT.

04.

Zgodnie z deklaracją otrzymaną od dostawcy usługi hostingu, informujemy, że nie transferujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, a dane osobowe przechowane są na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej. W przypadku ewentualnego rozwinięcia współpracy Twoje dane osobowe mogą być transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy w związku z użyciem przez nas określonych narzędzi informatycznych. Zabezpieczeniem transferu są tzw. standardowe klauzule umowne. Jeżeli interesują Cię szczegółowe informacje na temat transferu danych, skontaktuj się z nami poprzez skrzynkę e-mail, tj.: [email protected].

05.

Przetwarzamy minimalny katalog Twoich danych osobowych. W wielu przypadkach Twoje dane osobowe są przetwarzane w celach statystycznych i w zasadzie nie umożliwiają Administratorowi identyfikacji Twojej osoby. Nadto, wskazujemy, że przetwarzamy dane osobowe zgodnie z zakresem wskazanym w formularzach kontaktowych.

06.

Okres przechowania danych osobowych jest uzależniony od poniższych kryteriów:

 1. okres ochrony roszczeń Administratora i osób zainteresowanych Twoim ogłoszeniem, tj. podstawowy termin 6 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

07.

Katalog Twoich praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest przedstawiony w ramach poniższego wyliczenia:

 1. prawo dostępu do danych,
 2. prawo do sprostowania danych,
 3. prawo do usunięcia danych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. prawo do sprzeciwu,
 7. prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

08.

Wymagamy od Ciebie podania danych osobowych niezbędnych do korzystania z funkcjonalności Strony. W wielu przypadkach nie zakładamy pobrania Twoich danych osobowych, a jeżeli przetwarzanie ma miejsce, jest ono wynikiem Twojego działania.

§3 - Osoby zainteresowane współpracą z Administratorem

01.

Cel i podstawy prawne czynności przetwarzania, które są wykonywane na Twoich danych osobowych:

 1. cel przetwarzania: zapewnienie możliwości nawiązania współpracy trenerów z Administratorem,
 2. podstawy prawne czynności przetwarzania: podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy z Twojej inicjatywy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za który należy uznać działania powiązane z funkcjonowaniem Strony, jej konserwacją, promowaniem działalności statutowej Administratora, jak i ewentualną ochroną roszczeń Administratora.

02.

Źródło pochodzenia Twoich danych: zakładamy, że dane pochodzą bezpośrednio od Ciebie (dot. m.in. adresu IP). Twoje dane mogą do nas trafić także od podmiotu, który reprezentujesz.

03.

Odbiorcy Twoich danych osobowych: Twoje dane osobowe mogą trafić do innych podmiotów, tj.:

 1. odrębni administratorzy: doradztwo prawne,
 2. podmioty przetwarzające: obsługa administracyjna, dostawca usługi hostingu oraz konserwator Strony, jak i inne podmioty przetwarzające wspierające Administratora w obrębie obszaru IT.

04.

Zgodnie z deklaracją otrzymaną od dostawcy usługi hostingu, informujemy, że nie transferujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, a dane osobowe przechowane są na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej. W przypadku ewentualnego rozwinięcia współpracy Twoje dane osobowe mogą być transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy w związku z użyciem przez nas określonych narzędzi informatycznych. Zabezpieczeniem transferu są tzw. standardowe klauzule umowne. Jeżeli interesują Cię szczegółowe informacje na temat transferu danych, skontaktuj się z nami poprzez skrzynkę e-mail, tj.: [email protected].

05.

Przetwarzamy minimalny katalog Twoich danych osobowych. Wskazujemy, że przetwarzamy dane osobowe zgodnie z zakresem wskazanym w formularzach kontaktowych. W określonych przypadkach możemy rozszerzyć te dane o katalog danych publikowanych w ramach powszechnie dostępnych rejestrów w celu weryfikacji Twojej oferty.

06.

Okres przechowania danych osobowych jest uzależniony od poniższych kryteriów:

 1. okres ochrony roszczeń Administratora i osób zainteresowanych Twoim ogłoszeniem, tj. podstawowy termin 6 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

07.

Katalog Twoich praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest przedstawiony w ramach poniższego wyliczenia:

 1. prawo dostępu do danych,
 2. prawo do sprostowania danych,
 3. prawo do usunięcia danych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. prawo do sprzeciwu,
 7. prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

08.

Wymagany od Ciebie podania danych osobowych niezbędnych do korzystania z funkcjonalności Strony, jak i kontaktu z Administratorem.

§4 - Pozostali kontrahenci, tj. dostawcy usług dla Administratora

01.

Cel i podstawy prawne czynności przetwarzania, które są wykonywane na Twoich danych osobowych:

 1. cel przetwarzania: realizacja umowy,
 2. podstawy prawne czynności przetwarzania: realizacja umowy, której jesteś stroną lub podjęcie działań przed zawarciem takiej umowy z Twojej inicjatywy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za który należy uznać działania powiązane z realizacją statutowej działalności, funkcjonowaniem Strony i jej konserwacją, jak i ewentualną ochroną roszczeń Administratora oraz obowiązek prawny ciążący na Administratorze, za który należy uznać konieczność realizacji określonych czynności rachunkowo-księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

02.

Źródło pochodzenia Twoich danych: zakładamy, że dane wskazałeś osobiście Administratorowi. W przeciwnym wypadku Twoje dane pochodzą od Twojego pracodawcy lub innego podmiotu, który reprezentujesz.

03.

Odbiorcy Twoich danych osobowych: Twoje dane osobowe mogą trafić do innych podmiotów, tj.:

 1. odrębni administratorzy: operator pocztowy, bank, klienci Administratora oraz ewentualne kancelarie prawne, które mogą wspierać Administratora,
 2. podmioty przetwarzające: obsługa administracyjna, obsługa rachunkowa, dostawca usługi hostingu oraz konserwator Strony, podmioty zapewniające wsparcie w obszarze IT, a w tym dostawę narzędzi informatycznych.

04.

Zgodnie z deklaracją otrzymaną od dostawcy usługi hostingu, informujemy, że nie transferujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, a dane osobowe przechowane są na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej. W przypadku ewentualnego rozwinięcia współpracy Twoje dane osobowe mogą być transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy w związku z użyciem przez nas określonych narzędzi informatycznych. Zabezpieczeniem transferu są tzw. standardowe klauzule umowne. Jeżeli interesują Cię szczegółowe informacje na temat transferu danych, skontaktuj się z nami poprzez skrzynkę e-mail, tj.: [email protected].

05.

Przetwarzamy katalog Twoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.

06.

Okres przechowania danych osobowych jest uzależniony od poniższych kryteriów:

 1. okres obowiązywania umowy odnoszącej się do publikacji treści, jak i okres niezbędny do realizacji obowiązków prawnych, tj. podstawowy termin 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dana transakcja została ostatecznie zakończona, czy też rozliczona,
 2. okres ochrony roszczeń Administratora i osób zainteresowanych Twoim ogłoszeniem, tj. podstawowy termin 6 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

07.

Katalog Twoich praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest przedstawiony w ramach poniższego wyliczenia:

 1. prawo dostępu do danych,
 2. prawo do sprostowania danych,
 3. prawo do usunięcia danych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. prawo do sprzeciwu,
 7. prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

08.

Wymagany od Ciebie podania danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy.

§5 - Klienci Administratora

01.

Cel i podstawy prawne czynności przetwarzania, które są wykonywane na Twoich danych osobowych:

 1. cel przetwarzania: realizacja umowy,
 2. podstawy prawne czynności przetwarzania: realizacja umowy, której jesteś stroną lub podjęcie działań przed zawarciem takiej umowy z Twojej inicjatywy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za który należy uznać działania powiązane z realizacją statutowej działalności, funkcjonowaniem Strony i jej konserwacją, jak i ewentualną ochroną roszczeń Administratora oraz obowiązek prawny ciążący na Administratorze, za który należy uznać konieczność realizacji określonych czynności rachunkowo-księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

02.

Źródło pochodzenia Twoich danych: zakładamy, że dane wskazałeś osobiście Administratorowi. W przeciwnym wypadku Twoje dane pochodzą od Twojego pracodawcy lub innego podmiotu, który reprezentujesz.

03.

Odbiorcy Twoich danych osobowych: Twoje dane osobowe mogą trafić do innych podmiotów, tj.:

 1. odrębni administratorzy: operator pocztowy, bank, ewentualne kancelaria prawne, które mogą wspierać Administratora, jak i inni kontrahenci Administratora zaangażowani do realizacji umowy.
 2. podmioty przetwarzające: obsługa administracyjna, obsługa rachunkowa, dostawca usługi hostingu oraz konserwator Strony, podmioty zapewniające wsparcie w obszarze IT, a w tym dostawę narzędzi informatycznych, trenerzy świadczący usługi na rzecz klientów Administratora, jak i inni kontrahenci Administratora zaangażowani do realizacji umowy.

04.

Zgodnie z deklaracją otrzymaną od dostawcy usługi hostingu, informujemy, że nie transferujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, a dane osobowe przechowane są na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej. W przypadku ewentualnego rozwinięcia współpracy Twoje dane osobowe mogą być transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy w związku z użyciem przez nas określonych narzędzi informatycznych. Zabezpieczeniem transferu są tzw. standardowe klauzule umowne. Jeżeli interesują Cię szczegółowe informacje na temat transferu danych, skontaktuj się z nami poprzez skrzynkę e-mail, tj.: [email protected].

05.

Przetwarzamy katalog Twoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.

06.

Okres przechowania danych osobowych jest uzależniony od poniższych kryteriów:

 1. okres obowiązywania umowy odnoszącej się do publikacji treści, jak i okres niezbędny do realizacji obowiązków prawnych, tj. podstawowy termin 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dana transakcja została ostatecznie zakończona, czy też rozliczona,
 2. okres ochrony roszczeń Administratora i osób zainteresowanych Twoim ogłoszeniem, tj. podstawowy termin 6 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

07.

Katalog Twoich praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest przedstawiony w ramach poniższego wyliczenia:

 1. prawo dostępu do danych,
 2. prawo do sprostowania danych,
 3. prawo do usunięcia danych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. prawo do sprzeciwu,
 7. prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

08.

Wymagany od Ciebie podania danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy.

§6 - Przetwarzanie plików Cookies

01.

Przetwarzanie danych osobowych wszystkich kategorii wyżej opisanych podmiotów w zakresie, w jakim odnosi się do plików Cookies, odbywa się na podstawie zgody i/lub prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.

02.

W związku z potrzebą poprawnego działania Serwisu, Administrator stosuje pliki Cookies. Pliki Cookies w wielu przypadkach są dostosowane indywidualnie do Twoich potrzeb.

03.

Korzystanie z Serwisu bez wprowadzenia zmian ustawień dotyczących Cookies oznacza akceptację zapisywania Cookies na Twoim urządzeniu końcowym. Wskazujemy, że w każdej chwili możesz dokonać zmian ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce internetowej.

04.

Cookies, a w tym Cookies sesyjne, mogą również dostarczyć Administratorowi informacji na temat twojego urządzenia końcowego oraz wersji przeglądarki internetowej, której używasz. Te funkcjonalności są nam potrzebne dla prawidłowego wyświetlania treści serwisu.

05.

Cookies to krótkie pliki tekstowe, które w zdecydowanej większości przypadków nie umożliwiają Administratorowi identyfikacji osoby fizycznej.

 

§7 - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy